Vertimas sporto tema

Lietuvių gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimas

Mokymo programa siekiama tobulinti lietuvių gestų kalbos vertėjų gebėjimus versti sporto tematika, aptariama pagrindinė sporto tematikos leksika, reikšmės, atitikmenys ir daryba lietuvių gestų kalboje, pateikiami vizualiniai ir pragmatiniai aspektai vertime bei sinchroninio vertimo strategijos, sudaromos galimybės pagilinti žinias kurčiųjų sportinėje veikloje.

Programa skirta lietuvių gestų kalbos vertėjams (girdintiems ir kurtiesiems gestų kalbos vertėjams).

Programos tikslas – sudaryti galimybes tobulinti lietuvių gestų kalbos vertėjų vertimo įgūdžius sporto tema (iš lietuvių kalbos į lietuvių gestų kalbą ir atvirkščiai).

Parengta 2019 m. įgyvendinant Klausos negalią turinčių asmenų socialinio dalyvavimo visuomenėje 2018–2020 metų veiksmų plano 1 priedo 2.1 priemonės ,,Gerinti gestų kalbos vertimo paslaugų kokybę, didinti jų įvairovę“ 2.1.1 veiksmą ,,Rengti ir tobulinti mokymo medžiagą gestų kalbos vertėjų kvalifikacijai kelti“.

Sporto tema