Lietuvių gestų kalba tėvams

Metodinė medžiaga skirta girdintiesiems tėvams, įtėviams, rūpintojams ir kitiems asmenims, auginantiems, auklėjantiems, globojantiems kurčius arba kochlearinius implantus turinčius vaikus (toliau – tėvai), norintiems išmokti bendrauti lietuvių gestų kalba su kurčiais arba kochlearinius implantus turinčiais vaikais, įgyti bazinių lietuvių gestų kalbos bendravimo ir vizualinės komunikacijos įgūdžių. Mokymo vadove supažindinama su kurčiųjų kultūros ypatumais, pateikta medžiaga ir užduotys įgyti bendravimo pagrindų lietuvių gestų kalba, suprasti ir vartoti būtiniausius žodžius, frazes, užduoti paprastus klausimus ir į juos atsakyti.

Parengta 2017 m. įgyvendinant Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013-2017 metų priemonių plano priemonę 1.2.4 „Atrinkti metodinius gestų kalbos vertėjų centrus ir rengti lietuvių gestų kalbos mokymo, gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimo bei metodinę medžiagą įvairioms suaugusių vartotojų grupėms ir juos mokyti“.

LGK tevams