Kvalifikacijos tobulinimas lietuvių gestų kalbos vertėjams. Vyriausiojo gestų kalbos vertėjo kvalifikacinė kategorija

Lietuvių gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimas

Tiksliniai šios priemonės vartotojai yra III–V lygio kvalifikacijos lietuvių gestų kalbos vertėjai, įgiję atitinkamų kompetencijų bei gebėjimų. Tikslas – sudaryti galimybes tobulinti lietuvių gestų kalbos įgūdžius siekiant vyriausiojo gestų kalbos vertėjo kvalifikacinės kategorijos. Priemone siekiama susisteminti, pakartoti ir įtvirtinti ankstesnių mokymų žinias. Programą išklausęs gestų kalbos vertėjas gebės savarankiškai parengti tinkamą vertimo aplinką ir pasirinkti vertimo strategijas, išmanys bendrąsias kurčiųjų elgesio normas ir kultūrą. Taip pat gebės tiksliai perteikti verčiamo teksto prasmę, kūrybiškai taikyti įgytas žinias ir vartoti atitinkamas lietuvių gestų kalbos gramatines raiškos priemones.

Parengta 2014 m. įgyvendinant Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013-2017 metų priemonių plano priemonę 1.2.4 „Atrinkti metodinius gestų kalbos vertėjų centrus ir rengti lietuvių gestų kalbos mokymo, gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimo bei metodinę medžiagą įvairioms suaugusių vartotojų grupėms ir juos mokyti“.

Kvalifikacine kategorija